BTM recept v zdravniški ordinaciji

Kako se shranjujejo recepti BtM in kdaj je treba poročati o izgubah?

Vsaka oseba, pooblaščena za predpisovanje, mora svoje BtM recepte varovati pred krajo in jih zaščititi pred zlorabo. Dostop nepooblaščenim osebam je treba preprečiti z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Če se neuporabljeni recepti BtM kljub previdnosti izgubijo, je treba o izgubi nemudoma pisno obvestiti Zvezni urad za opijem in navesti izgubljene številke receptov, po možnosti po faksu (številka faksa: 0228-207-5985). To ne velja za recepte BtM, ki jih bolnik izgubi sam. V tem primeru ni treba prijaviti izgube Zvezni agenciji za opij. Lečeči zdravnik izgubo dokumentira v III. Delu svojega recepta in lahko na lastno odgovornost izda pacientu nov BtM recept.

Kaj se zgodi z BtM recepti, ki niso več potrebni?

Recepte BtM, ki niso več potrebni in se ne uporabljajo (npr. Ob prenehanju ali začasnem prenehanju zdravniškega dela), je treba priporočeno poslati Zveznemu uradu za opij; prebivališče mora dokumentirati zdravnik z navedbo številk receptov; razkritje tretjim osebam ni dovoljeno. Neveljavne recepte BtM v pokončni obliki lahko zdravnik uniči sam.

Ali je treba zdravstvene predstavnike obvestiti pri Zvezni agenciji za opij?

Ne Prenos receptov BtM na drugo osebo, pooblaščeno za opravljanje zdravstvene dejavnosti, je mogoč le v primeru začasne nadomestitve (npr. Dopust, bolezen). Pri izpisovanju recepta upoštevajte opombo "O zastopanju" ali "i.V." pritrditi. Po potrebi je treba na zdravniški žig nadomestnega zdravnika dodati ime nadomestnega zdravnika.
Ta uredba ne velja za naročanje novih receptov BtM. V primeru zamenjave je treba zagotoviti tudi popolne dokaze o tem, kje so recepti za zdravilo BtM.

Ali mora vsak zdravnik v skupinski praksi uporabljati lastne recepte za BtM?

Da. Predpisi BtM so odvisni od zdravnika. Kodirajo se z devetmestno zaporedno številko recepta in se dodelijo zdravniku. Kodirani recepti se lahko še naprej uporabljajo, če se spremeni lokalno zdravstveno področje dejavnosti ali naslov v Nemčiji; Zvezni urad za opij mora biti pisno obveščen o vsaki spremembi naslova za dostavo (po potrebi z naslednjo kartico za nadaljnje zahteve).
Ne glede na organizacijsko obliko njihove prakse sodelujoči zdravniki delujejo i. S. BtMG v osnovi neodvisen. Tako mora vsak zdravnik, vključno z zaposlenim zdravnikom, uporabljati lastne recepte BtM in hraniti lastna dokazila, kje je. Če se pri pripravi receptov BtM uporablja žig blagajne v skupinski praksi, je treba identificirati ime zdravnika, ki predpisuje zdravilo (npr. S podčrtavanjem) ali dodatno zabeležiti.

Ali lahko podatke o receptu BtM popravi zdravnik?

Če oseba, pooblaščena za predpisovanje, opazi tiskarsko napako ali napačne podatke, jo lahko neposredno popravi in ​​popravek potrdi z parafom. Popravek mora biti prepoznaven na vseh delih recepta BtM. Če se zdravnik odloči za izdajo novega recepta za zdravilo BtM, mora biti nepravilno izpolnjen recept za zdravilo BtM (deli I - III), skupaj z ostalimi kopijami receptov, tri leta za namene testiranja (s strani državnega organa).